Dash Board

สรุปการขอรับบริการ

แจ้งเรื่อง
รับเรื่อง
รอดำเนินการ
เสร็จสิ้น

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

0

0

0

41

ระบบโทรศัพท์

1

0

0

16

การจัดทำข่าวผ่านจอ LED นามบัตร เกียรติบัตร ประชาสัมพันธ์ - กองกลาง

9

0

1

8

ระบบอินเตอร์เน็ต

0

0

0

23

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

0

0

0

59

บัญชีผู้ใช้ account/email มหาวิทยาลัยฯ

0

0

0

34

การแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค - กองกลาง

0

6

41

240

กลุ่มของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ - กองกลาง

1

0

0

5

การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ - กองกลาง

31

13

0

11

การผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ - กองกลาง

51

0

0

32

การบริการศูนย์บริการวิชาการและวิจัย - สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

0

0

0

สรุปการจอง

รออนุมัติ-ต้นสังกัด
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ยกเลิก
เสร็จสิ้น
รอดำเนินการ

ผลิตเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์

0

0

0

0

0

0

ยานพาหนะ - กองกลาง

24

31

39

134

696

179

ห้องประชุม / หอประชุม - กองกลาง

2

322

2

39

3

34

สถานที่จอดรถ - กองกลาง

0

105

14

15

0

0

ระบบสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์ - กองกลาง

0

12

0

0

0

1

อาคารสถานที่ - กองกลาง

0

4

0

2

0

0

การจัดการภูมิทัศน์ - กองกลาง

0

2

0

3

0

0

สนามกีฬา โรงยิม สระว่ายน้ำ ลานกิจกรรมต่าง ๆ - กองกลาง

0

29

0

1

1

13